Nov17

Jun Miyake with Takayuki Hatae Trio

Cinema take , Saga, Japan